گشایش نمایشگاه مبلمان

آماده سازی سالن های نمایشگاه بین المللی اردبیل جهت برگزاری نمایشگاه مبل بومی اردبیل. این نمایشگاه ششمین سال است که در نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار می گردد، امسال هم قرار است از 29 آبان الی 3 آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اردبیل برگزار گردد. اکثر شرکت کنندگان در این نمایشگاه ازاستان اردبیل می باشند.