نمایشگاه بین المللی استان اردبیل / نمایشگاه مهر و ماه (با محوریت عفاف و حجاب)