نمایشگاه بین المللی استان اردبیل / نمایشگاه کشاورزی

نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

۷ الی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲


نمایشگاه کشاورزی

اختتامیه/تقدیر از غرفه داران


نمایشگاه کشاورزی

اختتامیه/ تقدیر از غرفه داران


نمایشگاه کشاورزی

اختتامیه/ تقدیر از غرفه داران